KAF och GWI – ett historiskt samarbete

Grundandet

KAF grundades 1904, under namnet Akademiskt bildade kvinnors förening, av de första kvinnorna med akademisk examen i Sverige. Liknande föreningar hade grundats här och där i Europa. Under första världskriget var dessa föreningar mycket engagerade i fredsrörelsen. Efter Versaillesfreden 1919 föreslog föreningar i Kanada, Storbritannien och USA att man skulle slå sig samman och grunda en internationell paraplyorganisation som också skulle kunna företräda de akademiskt bildade kvinnorna i det nybildade Nationernas Förbund (NF).

International Federation of University Women, IFUW, grundades direkt efter NF 1919. KAF gick med 1921 efter det att Sverige blivit medlem i NF. KAF var således en av pionjärerna när det gällde internationellt samarbete inom NF:s ram. IFUW hade fått konsultativ status när det gällde NF. I början av 2015 bytte IFUW namn till Graduate Women International, ett beslut grundat på att många akademiska ämnen och utbildningar tillkommit sedan organisationens grundande samt att universiteten numera inte är de enda som bedriver högre utbildning.

Från London till Genève

Under de första femtio åren hade federationen sitt säte i London men flyttade efter andra världskriget till Genève. Att man valde Genève berodde på att FN förlade det dagliga arbetet med konventionen om de mänskliga rättigheterna och övriga konventioner som hör samma med denna, exempelvis den s.k. kvinnokonventionen, till NF:s gamla byggnad. Redan under NF-tiden beslutades att det i varje nationell förening skulle finnas en förtroendevald med ansvar för kontakterna med IFUW, en s.k. Coordinator of International Relation, förkortad CIR.

IFUW-delegater vid kongressen i London 1946. Längst till vänster syns Sveriges delegat, Dr Brita Skottsberg, för övrigt Sveriges första kvinnliga doktor i statskunskap. Bild från GWI:s fotoarkiv.

 

KAF:s internationella arbete

KAF har tidigare varit mycket aktivt då det gällt arbetet i IFUW. Under senare år har dock pengabrist angetts som orsaken till sjunkande intresse. Här bör nämnas att IFUW:s sista världskongress före andra världskriget hölls i Stockholm.

Under årens lopp har KAF tagit del i flera av de hjälpinsatser som GWI (IFUW) tagit initiativet till. Under andra världskriget försökte KAF med varierande framgång arbeta för att kvinnliga tyska läkare av judisk börd skulle få asyl och rätt att arbeta. Drivande var då var organisationens ordförande Karin Tarschys. År 1939 hölls IFUW:s sista kongress före världskriget i Stockholm. Där höll ordföranden ett tal över försvunna ”systrar” i Tyskland.

Sveriges första kvinnliga statsråd, ekonomen Karin Kock, var under hela detta krig också IFUW:s tillförordnade ordförande. Även hon verkade för att flyktingarna skulle få stanna i Sverige och utöva sina yrken. Hon ledde också kampen mot Sovjetstyret i Östeuropa när man anklagade flera kvinnliga akademiker för brott de inte begått. Många blev avrättade.

Aktuella projekt

De senaste tio åren har GWI (IFUW) drivit ett tiotal projekt i u-länder. Bland annat har Stockholmskretsen och KAF:s riksstyrelse stöttat ett GWI-projekt vars syfte är att utbilda 50 kvinnor i Uganda till lärare. Det är såväl KAF:s som GWI:s åsikt att det är endast är genom utbildning kvinnor kan få det bättre och då också kunna kämpa för sina rättigheter. GWI driver också flera andra projekt som man kan läsa mer om på deras hemsida. De tar också emot bidrag från enskilda medlemmar, dock minst 25 amerikanska dollar per projekt. Mer information om GWI:s verksamhet finner du här.

Två av KAF:s delegater på GWI-kongressen i Kapstaden 2016, Nina Ulvelius och Beatrice Christensen Sköld.

 

Utträde ur GWI

Vid årsmötet 2017 tog KAF:s riksstyrelse beslutet att utträda ur GWI. En viktig orsak var den höga medlemsavgiften. KAF fortsätter dock samarbeta med kvinnliga akademiker utomlands; bland annat har vi deltagit i den nordisk-baltiska konferensen 2015 och 2016.

 

Ursprunglig text av Beatrice Christensen Sköld

Texten uppdaterad 2017-07-31