Årsmöte KAF 28 mars

Datum/Tid
Date(s) - 2021-03-28
10:00 - 13:00

Kategorier


 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Kallelse: hemsidan och kretsarna den 27 februari
 3. Val av mötesordförande, förslag Ing-Marie Munktell, mötessekreterare, Stina Johansson, och två justerare tillika rösträknare, Beatrice Christensen Sköld och Lena Ek.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Röstlängd upprättas över röstberättigade (delegater) och eventuella fullmakter från röstberättigade som ej närvarar. Närvarolängd (delegater och övriga) upprättas.
 6. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2020.
 7. Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Karolina Widerströms studie- och stipendiefond, samt stiftelsen Siri Jacobssons minnesfond.
 8. Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning för Solbackastiftelsen.
 9. Föredragning och godkännande av riksföreningens revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för riksföreningens styrelse.
 11. KAFs arbetsordning
 12. Motioner från medlemmarna
 13. Föredragning och fastställande av budget och verksamhetsplan för riksföreningen för 2021.
 14. Val av styrelse och suppleanter
 15. Val av funktionärer: husmor, biträdande husmor, arkivarie, redaktör för meddelandebladet
 16. a) Val av kassör och firmatecknare för Solbackastiftelsen samt suppleanter. b) revisor och revisorssuppleant
 17. a) Val av kassör och firmatecknare för Karolina Widerströms och Siri Jacobssons fonder samt suppleanter och b) revisor och revisorssuppleant
 18. Val av revisor och revisorssuppleant för riksföreningen KAF.
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2022.
 20. Tid och plats för nästa ordinarie årsmöte. Förslag den 27 mars 2022 i Stockholm
 21. Mötets avslutande och avtackningar av bl a 2019 och 2020 års stipendiater

Anne-Marie Morhed,  Ordförande
Bodil Formark, Vice ordförande

https://uu-se.zoom.us/j/67367047265

Bilagor:

Dagordning som pdf
Verksamhetsberättelse 2020-2021
Bokslut
Revisionsberättelse 2020
Arbetsordning
Budget 2021
Verksamhetsplan 2020-2023
Valberedningens förslag 2021
Revisions-berättelse Solbackastitelsen
Årsredovisning Solbackastiftelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *