Riks-KAF årsmöte

årsmöte som äger rum söndagen den 27 mars kl 14.00 på Zoom, möteskod: https://uu-se.zoom.us/j/63499877064

Anne-Marie Morhed, ordförande i Riks-KAF, hälsar alla medlemmar i UKAF hjärtligt välkomna!

DAGORDNING RIKSÅRSMÖTE 2022

Årsmöte i Kvinnliga akademikers förening söndag 27 mars 2022, kl 14 00.

Plats: Zoom möteskod: Länk till Zoom

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Kallelse: hemsidan och kretsarna den 27 februari 2022.
 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Röstlängd upprättas över röstberättigade (delegater) och eventuella fullmakter från röstberättigade som ej närvarar. Närvarolängd (delegater och övriga) upprättas.
 6. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse (Bil 1a) och bokslut (Bil 1b) för 2021.
 7. Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Karolina Widerströms studie- och stipendiefond (Bil 2a) och stiftelsen Siri Jacobssons minnesfond (Bil 2b) samt revisionsberättelse (Bil 2c)
 8. Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning för Solbackastiftelsen (Bil 3a) samt revisionsberättelse (Bil 3b)
 9. Föredragning och godkännande av riksföreningens revisionsberättelse (Bil 4)
 10. Fråga om ansvarsfrihet för riksföreningens styrelse.
 11. KAFs arbetsordning (Bil 5)
 12. Förslag till stadgeändring (Bil 6)
 13. Motioner från medlemmarna
 14. Föredragning och fastställande av budget (Bil 7a) och verksamhetsplan (Bil 7b) för riksföreningen för 2022.
 15. Val av styrelse och suppleanter
 16. Val av funktionärer: husmor, biträdande husmor, arkivarie, redaktör för meddelandebladet
 17. a) Val av kassör och firmatecknare för Solbackastiftelsen samt suppleanter. b) revisor och revisorssuppleant
 18. a) Val av kassör och firmatecknare för Karolina Widerströms och Siri Jacobssons fonder samt suppleanter och b) revisor och revisorssuppleant
 19. Val av revisor och revisorssuppleant för riksföreningen KAF.
 20. Val av valberedning inför årsmötet 2023.
 21. Tid och plats för nästa ordinarie årsmöte, Styrelsens förslag: den 26 mars 2023 i Stockholm och/eller Zoom.
 22.  Mötets avslutande och avtackningar av avgående ledamöter och funktionärer och överlämnande av diplom till 2021 års Karolina Widerströmstipendiat.

Anne-Marie Morhed , Ordförande
Bodil Formark,  Vice ordförande

Handlingar

bil 1a VB KAF 2022 för 2021_
Bil 1b BOKSLUT2021_KAF RIKS_
Bil 2a Stiftelsen Karolina Widerströms Årsredovisning 2021-3 (kopia 2)
Bil 2b Stiftelsen Siri Jacobssons Årsredovisning 2021 (kopia 2)
Bil 3a SBS Årsredovisning 2021_
Bil 3b Revisionsberättelse SBS 2021 (kopia 2)
bil 4 Revisionsberättelse RiksKAF 2022 (kopia 2)
Bil 5 arbetsordning 2022
bil 6 Förslag till stadgeändring av KAFs stadgar rörande
KAF budget 2022
bil 7b KAF Verksamhetsplan 2020-2023