Ändrat datum för Nordisk-baltisk konferens

Datumet är flyttat till den 12 november för höstens digitala nordisk-baltiska seminarium.

Pandemin har valts som det övergripande tema. Under seminariet vill vi belysa några sätt att diskutera etiska dilemman om ansvarstagande som skydd av svaga individer mot svår sjukdom och död inneburit under pandemin. Särskilt hur den drabbat kvinnor.

Med hjälp av inbjudna forskare och debattörer vill vi undersöka hur den påverkat 1) våld i nära relationer samt 2) ålderismen i samhället.

Våld i nära relationer

Under pandemin då många familjer tvingats leva tätt inpå varandra och med begränsade sociala kontakter utanför hushållet. Frågan om våld har aktualiserats på ett nytt sätt. Vad säger aktuell forskning om offer och förövare? Kan man urskilja annorlunda mönster jämfört med tidigare forskning? Finns särskilt utsatta grupper?

Ålderismen i samhället

Corona-viruset drabbade i början av pandemin främst äldre. Personer 70+ ålades särskilda rekommendationer om isolering i hemmet för att minska fallen av svår sjukdom och död. Efter hand hävdes dessa åldersskiljande restriktioner, och ansvaret för att begränsa smittspridningen skulle delas mellan alla medborgare. Pandemin avslöjade brister i äldreomsorgen som var underdimensionerad. Regionernas ansvar för sjukvård och kommunernas ansvar för äldreomsorgen kom att uppvisa många etiska dilemman. Den till stora delar kvinnliga personalen blev hårt pressad då deras ansvarstagande gick utöver ordinarie avtal. De särskilda kraven på de äldre liksom samhällets svaga skydd för de äldre har diskuterats som exempel på ålderism.

Inbjudan kommer till alla medlemmar under hösten.

Beatrice Christensen Sköld