Ny bok: Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation

Idéhistorikern och genusvetaren Johanna Sjöstedt mottog 2018 KAF:s humanistiska stipendium ur Siri Jacobssons minnesfond. Stipendiet har bidragit till arbetet med antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation som i juni 2021 publicerades av Daidalos förlag. Antologin har bland annat uppmärksammats i en recension i Aftonbladet.

Vad är kön? Vad betyder ordet kvinna? Vem får räkna sig till denna kategori? Och hur ska feministiska rörelser förhålla sig till diskussionerna? Dessa frågor står i centrum för den offentliga debatten. I antologin diskuteras de här och näraliggande frågor av forskare från en rad olika ämnen, teoretiska traditioner och med utgångspunkt i feministisk teori.

Sjöstedt är sedan 2019 engagerad som styrelsemedlem i Västra kretsen och Riks-KAF. Från och med hösten 2021 är hon verksam vid Karlstads universitet.

Från baksidestexten:

Frågan: Vad är en kvinna? kan ses som en urfråga för feministisk teori och politik. I sin klassiker Det andra könet (1949) kommer Simone de Beauvoir fram till en konklusion som har satt tonen för flera generationer tänkare: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”

Men vad betyder den idag? I vår samtid aktualiseras frågan inte minst i relation till transpersoners rättigheter, där den både ger upphov till följdfrågan om vem som är kvinna och samtidigt pekar på gränsdragningens problematik. Är det överhuvudtaget möjligt att besvara frågan utan att exkludera grupper som borde inkluderas? Den feministiska rörelsen har å sin sida strävat efter att göra kön irrelevant, samtidigt som det tycks vara så att det är själva förekomsten av skillnad och orättvisor mellan könen som ger feminismen dess existensberättigande. Klarar sig rörelsen utan kategorin kvinna som sin orienterande punkt?

I antologin samlas elva olika bidrag som tillsammans ger en mångsidig belysning av de frågor som kategorin kvinna väcker. Det feministiska tänkandet rymmer både projekt som omfamnar frågeställningen och projekt som avvisar den. Trots den kritik som frågan ibland väcker bör den, menar antologins båda redaktörer Evelina Johansson-Wilén och Johanna Sjöstedt i sin inledning, inte lämnas därhän utan istället fungera som en utgångspunkt för en livskraftig diskussion och reflektion.

I “Vad är en kvinna?” medverkar skribenter verksamma inom ämnena filosofi, genusvetenskap, historia, idéhistoria, litteraturvetenskap och psykologi. Författarna knyter an till ett flertal teoretiska traditioner, bland annat fenomenologi, intersektionell teori, kritisk realism, postkolonial teori, poststrukturalism, psykoanalys, social reproduktionsteori och vardagsspråksfilosofi. Här finns också konkreta och självbiografiskt förankrade reflektioner utifrån antologins tema.
Medverkande skribenter är filosoferna Ulrika Björk, Camilla Kronqvist och Naomi Scheman, genusvetarna Sara Edenheim, Lena Gunnarsson och Evelina Johansson Wilén, idéhistorikerna Edda Manga, Valgerður Pálmadóttir och Johanna Sjöstedt, kulturskribenten och litteraturvetaren Maria Ramnehill och psykologen och psykoanalytikern Charlotta Björklind.