KALLELSE TILL RIKSÅRSMÖTE 2021

i Kvinnliga akademikers förening (KAF) söndag 28 mars 2021, 10.00-13.00

Plats: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/67367047265

Medlemmarna i Kvinnliga Akademikers Förening kallas till årsmöte söndagen 28 mars för att behandla riksföreningens verksamhet för verksamhetsåret 2020, inklusive dess stiftelser, ev inkomna motioner från medlemmarna och styrelsens förslag till verksamhet för verksamhetsåret 2021 samt välja styrelse och funktionärer för det nya verksamhetsåret samt fastställa tid och plats för nästa årsmöte. Ev motioner ska ha inkommit till riksstyrelsen senast 14 dagar före riksårsmötet, dvs 14/3. Se bifogad dagordning för årsmötet.

I samband med årsmötet får vi också en kort presentation av årets Siri Jacobssonstipendiat och skall också uppmärksamma och rikta ett tack till förra årets Karolina Widerströmstipendiater samt till en avgående ledamot i riksstyrelsen.

I mötet deltar de delegater som utsetts på kretsarna årsmöten och utgör riksårsmötets beslutsfattare. Kretsarna ombeds att så snart namn föreligger skicka dem till KAFs sekreterare Stina Johansson (se mejladress nedan). Riksstyrelsen förväntas närvara för att svara för sin verksamhet och likaså kretsordförandena. Därutöver är alla medlemmar varmt välkomna att ta del i mötet med yttranderätt. Handlingar kommer att finnas tillgängliga hos kretsordförandena och kan också för den som önskar skickas ut av KAFs sekreterare Stina Johansson, stina.johansson@umu.se.

Med hopp om ett positivt och framåtblickande årsmöte!

Anne-Marie Morhed, Ordförande

Bodil Formark,  Vice ordförande

DAGORDNING RIKSÅRSMÖTE 2021

Årsmöte i Kvinnliga akademikers förening söndag 28 mars 2021, kl 10-13.

Plats: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/67367047265

Tid: 10.00 – 13.00

 1. Mötets öppnande.
 2.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. Kallelse: hemsidan och kretsarna den 27 februari
 3.   Val av mötesordförande, förslag Ing-Marie Munktell, mötessekreterare, Stina Johansson, och två justerare tillika rösträknare, Beatrice Christensen Sköld och Lena Ek.
 4.   Godkännande av dagordning.
 5.   Röstlängd upprättas över röstberättigade (delegater) och eventuella fullmakter från röstberättigade som ej närvarar. Närvarolängd (delegater och övriga) upprättas.
 6.    Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut för 2020.
 7.   Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning för stiftelsen Karolina Widerströms studie- och stipendiefond, samt stiftelsen Siri Jacobssons minnesfond.
 8.   Föredragning av förvaltningsberättelse och årsredovisning för Solbackastiftelsen.
 9.    Föredragning och godkännande av riksföreningens revisionsberättelse
 10.  Fråga om ansvarsfrihet för riksföreningens styrelse.
 11.   KAFs arbetsordning
 12.  Motioner från medlemmarna
 13.   Föredragning och fastställande av budget och verksamhetsplan för riksföreningen för 2021..   Val av styrelse och suppleanter
 14.   Val av funktionärer: husmor, biträdande husmor, arkivarie, redaktör för meddelandebladet
 15.   a) Val av kassör och firmatecknare för Solbackastiftelsen samt suppleanter. b) revisor och revisorssuppleant
 16.    a) Val av kassör och firmatecknare för Karolina Widerströms och Siri Jacobssons fonder samt suppleanter och b) revisor och revisorssuppleant
 17.  Val av revisor och revisorssuppleant för riksföreningen KAF.
 18.  Val av valberedning inför årsmötet 2022.
 19.   Tid och plats för nästa ordinarie årsmöte. Förslag den 27 mars 2022 i Stockholm
 20.   Mötets avslutande och avtackningar av bl.a. 2019 och 2020 års stipendiater

Anne-Marie Morhed                                                              Bodil Formark

Ordförande                                                                                Vice ordförande

Dagordning som pdf
Verksamhetsberättelse 2020-2021
Bokslut
Revisionsberättelse 2020
Arbetsordning
Budget 2021
Verksamhetsplan 2020-2023
Valberedningens förslag 2021
Revisions-berättelse Solbackastitelsen
Årsredovisning Solbackastiftelsen