Lyckat fredsseminarium i Uppsala

Måndagen den 25 november ordnade Uppsala Kvinnliga Akademikers Förening ett heldagsseminarium för att uppmärksamma kvinnors arbete för fred. 

Programmet var indelat i tre seminariepass där det första seminariepasset ägnades åt forskningen och kunskapsläget i dag. Det andra seminariepasset handlade om  hur fredsrörelsens organisationer  bland annat omsatt målsättningen för resolution 1325, den som enhälligt antogs för snart 20 år sedan i FN:s säkerhetsråd och som handlar om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen har för avsikt att stärka kvinnors roll i förebyggandet av konflikter, i vidmakthållandet av fred samt i lösningen av konflikter. I det tredje och avlutande seminariepasset möttes forskare och föreningar för att diskutera var kvinnoforskning och kvinnoorganisationer står idag i fredsfrågan. 

Seminariet var välbesökt och det samtal som var målet med seminariet kom igång och fortsätter alltjämt. 

Ansvariga för förberedelserna var Stina Johansson eller Alexandra Lebedeva.