Uttalande från Kvinnliga Akademikers Förening angående #MeToo-kampanjen

För Kvinnliga Akademikers Förening, som kämpat för kvinnors rättigheter i yrkeslivet och inom akademin sedan 1904, är berättelserna om kränkningar och trakasserier mot kvinnor som kommit fram genom #Metoo inget nytt. Vi anser att det är utmärkt att möjligheten skapats att synliggöra rådande kvinnoförtryck, samtidigt som vi beklagar att så lite har förändrats i detta avseende sedan vår förening grundades.

1923 fick kvinnor rätt till statliga tjänster i och med behörighetslagen, och 1939 blev det olagligt att avskeda en kvinna på grund av trolovning, giftermål eller havandeskap. 1960 fick kvinnor lika lön med män för lika arbete. Det officiella tillståndet till trots är kvinnor fortfarande långtifrån jämställda i realiteten. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är idag, 57 år efter att kvinnors rätt till lika lön befästes i lag, 12,5 procent. Kvinnor utgör minst hälften av alla studenter på grundnivå i de flesta ämnen, ändå är 75 procent av professorerna män. När kvinnor tar 30-50 procent av talutrymmet upplever både kvinnor och män att kvinnor dominerar diskussionen.

KAF menar att det är rådande maktstrukturer som ligger till grund för dessa högst reella och påtagliga skillnader mellan mäns och kvinnors förutsättningar i yrkeslivet. Individuella undantag förekommer naturligtvis, men män har på strukturell nivå mer makt än kvinnor, och använder inte sällan denna makt till att, medvetet eller omedvetet, upprätthålla status quo. Eftersom den som har maktövertaget är den som till övervägande del begår övergrepp, innebär detta att det som regel är män som begår övergrepp mot kvinnor. Inom akademin skyddar institutionen oftare förövaren, som, i egenskap av en person med inflytande, bidrar till institutionens goda rykte och ekonomiska ställning, än den kvinna som tar mod till sig och vittnar om begångna övergrepp

Inom KAF vet vi av erfarenhet att träget arbete leder till juridiska, sociala och kulturella förändringar. Vi ställer oss helhjärtat bakom varje kvinna som vittnat. Samtidigt vet vi också att de som tjänar på den rådande maktstrukturen inte gärna ger makt ifrån sig. Bakslaget är redan på gång, speciellt från män som ifrågasätter kvinnors berättelser och vill avleda uppmärksamheten från det #Metoo faktiskt handlar om: ständiga, vardagliga övergrepp mot ”vanliga” kvinnor av ”vanliga” män. KAF kommer att fortsätta göra det vi är bra på, att ge enskilda kvinnor styrka genom att sluta upp kollektivt. Vi är ett nätverk av kvinnor som stärker och lyfter varandra, samtidigt som vi verkar för förändring av samhällsstrukturen.