Skånekretsen firade 80 år

Kvinnliga Akademikers Förening bildades år 1904, vilket bl.a. framgår av det som tidigare skrivits om 110-årsfirande som Stockholmskretsen ordnat. Inledningsvis hette föreningen Akademiskt Bildade Kvinnors Förening och syftet var primärt att verka för kvinnors rätt att inneha statliga tjänster. Under åren som följde växte antalet kvinnliga akademiker.

År 1934 fanns det cirka 400 kvinnor i södra Sveri­ge som avlagt akade­misk exa­men och det året bildades föreningens Skånekrets i Lund. Konstitue­ran­det ägde rum den 18 mars. Lunds Dagblad hade dagen innan ett långt reportage om bakgrunden till kretsbildningen, base­rat på en intervju med initiativtagaren, docenten Asta Kihlbom, som också val­des till kretsens första ordfö­rande och några år senare även till riksordförande. Vid konstitueran­de­mö­tet framhöll nationa­leko­nomen Karin Kock, riksordfö­rande mellan åren 1929 och 1933, att reak­tio­­nära krafter verkade för att åtminstone välbärgade akademiskt utbildade kvinnor i samhällets in­tresse inte borde konkur­rera på arbetsmarknaden.

Det första medlemsmötet hölls den 24 novem­ber 1934. Temat var då det­sam­ma och kvällens föredrags­hållare talade över ämnet Kvinnan i tredje ri­ket. Kinder und Küche ansågs vara det som kvinnan, oavsett utbildning, uteslutande borde ägna sig åt. Också denna sam­mankomst upp­märk­sammades av pressen.

 

Lördagen den 29 november 2014 firade Skåne­kretsen sitt 80-årsjubi­leum. Festen hölls på Lunds Stu­dentskegård, som Asta Kihlbom också tagit initiativ till och som stod inflyttningsklar för kvinnliga stu­denter år 1937. Jubileumskvällen inleddes med att Skåne­kret­sens ord­­förande, Paulina Geijer, hälsade välkommen och berättade om både riksföreningens och kretsens historia.

KAF141129

Skånekretsens medlemmar lyssnar intresserat till föredraget om Magda Goebbels.

 

KAF141129a

Bild1509 KAF 29 nov

 

 

För att knyta an till pro­gram­­met vid kretsens första medlemsmöte hade lunda­läka­ren Maria Wölner-Hanssen bjudits in för att tala om sin bok Magda Goebbels, som kom ut förra året och i vilken huvudpersonen också satts in i sin samhälleliga kontext. Före­draget var mycket int­ressant och många passade på att ställa frågor och bidra med synpunkter.

KAF:s tillförordnade riks­ordförande, Beatrice Christensen Sköld, hedrade kretsen med sin närvaro och be­rät­­­tade i sitt tal om föreningens planer för framtiden. Jubileums­pro­grammet blev mycket uppskattat.

 

Gun Rydin-Wennborg

Vid den efterföljande supén sjöngs även Visa vid ABQ 1943 .