Karolina Widerströms bibliotek

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare. Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) förvaltar genom testamente hennes våning. I våningen finns bl.a. ett stort bibliotek som innehåller ca 1 200 titlar.

Merparten av denna boksamling har katalogiserats. Katalogen (bifogad) har getts ut i tryckt form men finns också som pdf-fil som länkats till denna hemsida. Katalogiseringen har utförts av bibliotekarien Olof Kåhrström och har blivit möjlig tack vare bidrag från den statliga Ungdomsstyrelsen.

I boksamlingen finns både facklitteratur, ärvda böcker och böcker som Karolina Widerström fått i gåva av vänner och bekanta.  I katalogposterna har medtagits uppgifter om dedikationer, exlibris, hyllningar m.m. Olof Kåhrström har även i en artikel ”Liv och vänskap” i Biblis 39, år 2011, beskrivit biblioteket.

Karolina Widerströms bibliotek är inte öppet för allmänheten. Forskare som vill besöka våningen kan dock kontakta Stockholmskretsens ordförande på e-postadress stockholm@kvinnligaakademiker.se. Den tryckta katalogen kan beställas genom att mejla till samma adress. Ersättning tas ut för portokostnaden.

Supplement till Karolina Widerströms bibliotek

År 2011 gav Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, ut en katalog över Karolina Widerströms bibliotek.

Efter det att katalogen färdigställts visade sig dock att det fanns en stor samling med småtryck och musikalier dolda i garderober och vindskontor. Dessa publikationer har nu katalogiserats och utgör ett supplement till katalogen. Föreningen har inte haft nog resurser för att publicera supplementet i tryckt form utan har valt att göra det tillgängligt som pdf-fil på här på hemsidan.

Karolina Widerströms våning, där biblioteket finns, är inte öppen för allmänheten men forskare som vill besöka våningen kan kontakta Stockholmskretsens ordförande, vars namn och e-postadress finns på hemsidan www.kvinnligaakademiker.se

Det är vår förhoppning att även supplementet katalog skall bli till nytta och glädje för såväl allmänhet och som forskare.
Ladda ner som pdf